Anatomi ve Muayene dersi sınav soruları

Bitirme sınavı soruları, anatomi dersi sınav soruları ve muayene dersi sınav soruları ile küçük bir prova yapabilirsiniz. Cevap anahtarı yazının sonunda… Cevabının yanlış olduğunu düşündüğünüz soruları yoruma yazarak bize iletebilirsiniz.

1- Kalça ne tip eklemdir?
a) Sferoid tip eklem
b) Sellar tip eklem
c) Plana tip eklem
d) Ginglimus tip eklem
Kalça eklemi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

2- Hangisi kalça fleksörü değildir?
a) iliopsoas kası
b) Grasilis kası
c) Adduktor magnus kası
d) Rectus femoris kası
Kalça kasları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

3- Hangisi kalça abdüktor kası değildir?
a) Gluteus medius kası
b) Gluteus minimus kası
c) Biceps femoris kasının uzun başı
d) Priformis kası
Kalça kasları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

4- Hangi kas kalçaya iç rotasyon yaptırır?
a) Obturator İnternus kası
b) Semitendinosus kası
c) Kuadratus femoris kası
d) Superior gemellus kası
Kalça kasları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

5- Hangi kas kalçaya dış rotasyon yaptırır?
a) Tensor fasya lata kası
b) Gluteus maximus kası
c) Gluteus medius kası
d) Gracilis kası
Kalça kasları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

6- İliofemoral ligamentin görevi nedir?
a) Kalçanın ekstansiyonu, üst parçası ile kalça ekleminin dış rotasyonu ile adduksiyonu ve alt parçası ile kalça ekleminin iç rotasyonu sınırlar.
b) Kalçanın fleksiyonu, üst parçası ile kalça ekleminin dış rotasyonu ile adduksiyonu ve alt parçası ile kalça ekleminin iç rotasyonu sınırlar.
c) Kalçanın ekstansiyonu, üst parçası ile kalça ekleminin iç rotasyonu ile adduksiyonu ve alt parçası ile kalça ekleminin dış rotasyonu sınırlar.
d) Kalçanın fleksiyonu, üst parçası ile kalça ekleminin dış rotasyonu ile adduksiyonu ve alt parçası ile kalça ekleminin iç rotasyonu sınırlar.
İliofemoral ligamet ve görevi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

7- Erişkin bireylerde kalça ekleminin normal fleksiyon hareket açıklığı kaç derecedir?
a) 0-150 derece
b) 10-140 derece
c) 0-100 derece
d) 0-120 derece
Kalça eklemi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

8- Hangi eklem pelvik kuşakta bulunmaz?
a) femoroasetabular eklem
b) pubik simfizis
c) bilateral sakroiliak eklem
d) lumbasakral eklem

9- Patrick FABER testi ne için yapılır?
a) Kalça eklemi disfonksiyonu
b) Gluteus medius güçsüzlüğü
c) Femoral sinir irritasyonu
d) İliotibial bant gerginliği

10- İliotibial bant kontraksiyonunu anlamak için hangi test yapılır?
a) Thomson testi
b) Ağrılı ark testi
c) Ober testi
d) Yergason testi

11- Pozitif trandelenburg testinin bulgusu nedir?
a) desteksiz taraftaki pelvis aynı yükseklikte kalır
b) desteksiz taraftaki pelvis hafif yükselir
c) desteksiz tarafdaki pelvis düşer
d) destekli taraftaki pelvis aynı hizada kalır

12- Bacak boyu farkı değerlendirilirken hangi iki mesafe ölçülür?
a) spina iliaka anterior superiordan lateral malleol
b) spina iliaka posterior superiordan lateral malleol
c) spina iliaka anterior superiordan medial malleol
d) spina iliaka posterior superiordan medial malleol

13- Hasta supin pozisyonda dizleri 90 derece fleksiyonda muayene masasına yatırılıyor. Hangi durum sağ femurun soldan daha uzun olduğunu gösterir?
a) Sol diz sağdan daha yüksekse
b) Sağ diz soldan daha yüksekse
c) Sol diz sağın önünde
d) Sağ diz solun önünde

14- Hangi tip kontraksiyonda hamstring yaralanma riski daha fazladır?
a) Konsentrik kasılma
b) Eksentrik kasılma
c) İzometrik kasılma
d) İzotonik kasılma

15- Priformis sendromu için yanlış olan hangisidir?
a) Siyatik sinir etkilenebilir. Çünkü bazı kişilerde sinir priformis kasının liflerinin arasından geçer.
b) Ağrı kalça lateralinde, arka kısımda siyatik benzeri şekilde olabilir
c) Fleksiyon, abduksiyon ve dış rotasyonla ağrı olur
d) Merdiven çıkmakla veya uzun süre yürümeyle ağrı artabilir

16- Hangisi iliopsoas burisiti ve tendiniti için yanlıştır?
a) Fleksiyon ile kütleyen kalça (snapping hip) sendromu ortaya çıkabilir
b) Kalça ekstansiyonu ile ağrı artar
c) Ağrı genelde kasığın derininde olup kalça ön kısmına yayılır
d) İliopsoas kas ya da tendonunda, tendonun femura yapıştığı yerde gerilme, yırtılma ya da tam rüptüre bağlı olabilir.

17- Hangisi kalça dislokasyonu için yanlıştır?
a) En sık tipi anterior kalça dislokasyonudur.
b) Posterior kalça dislokasyonunda siyatik sinir gerilebilir ya da sıkışabilir.
c) Antorior kalça dislokasyonunda femoral sinir yaralanabilir .
d) Motorlu araç kazaları kalça dislokasyonunun sık nedenlerindendir.

18- Posterior kalça dislokasyonunda bacak hangi pozisyonda bulunur?
a) Ekstansiyon, adduksiyon, iç rotasyon
b) Fleksiyon, adduksiyon, iç rotasyon
c) Ekstansiyon, abduksiyon, dış rotasyon
d) Fleksiyon, adduksiyon, dış rotasyon

19- Femur başı avasküler nekrozunun patofizyolojisi nedir?
a) Sepsis
b) Kristal birikimi
c) Vasküler desteğin bozulması
d) Sürtünme

20- Kalça kırıkları için yanlış olan hangisidir?
a) Kadınlarda daha sık görülür
b) En yaygın sebep metastatik hastalığına bağlı kemikte zayıflıktır
c) 50 yaşın üstünde kalça kırığı olan hastalarda takip eden 1 yıl içerisinde mortalite %25’dir.
d) Kalça kırığı olan hastaların %50’si bir tür yardımcı araca ihtiyaç duyarlar

21- En yaygın kalça kırığı tipi hangisidir?
a) Femur boynu
b) İntrakapsüler
c) İntertrokanterik
d) Subtrokanterik

22- Dizin normal eklem hareket açıklığı kaç derecedir?
a) 0-90 derece
b) 0-135 derece
c) 10-150 derece
d) 0-170 derece

23- Hangi kas diz fleksörüdür?
a) Rektus femoris kası
b) Vastus lateralis kası
c) Vastus medialis oblikus kası
d) Biceps femoris kası

24- Hangi kas diz ekstansörüdür?
a) Gracilis kası
b) Semimebranozus kası
c) Vastus intermedius kası
d) Biceps femoris kası

25- Quadriceps kasını inerve eden sinir kökü hangisidir?
a) L1, L2, L3
b) L2, L3, L4
c) L3, L4, L5
d) L4, L5, S1

26- Gastroknemius kasını inerve eden sinir hangisidir?
a) Femoral sinir
b) Obturator sinir
c) Ortak peronal sinir
d) Tibial sinir

27- Omurgada hangi ligament ekstansiyonu sınırlar?
a) Posterior longitudinal ligament
b) Ligamentum flavum ve faset eklem kapsülü
c) Anterior longitudinal ligamet
d) İnterspinöz ve supraspinöz ligamentler

28- Hangi kas bacağın dış rotator kasıdır?
a) Biceps femoris kası
b) Semitendinozus kası
c) Sartorius kası
d) Grasilis kası

29- Posterior L3-L4 disk hernisinden etkilenme ihtimali en fazla olan sinir kökü hangisidir?
a) L2
b) L3
c) L4
d) L5

30- Ön çapraz bağ için hangisi yanlıştır?
a) Medial femoral kondilden başlar, lateral tibial eminense tunutu
b) Fleksiyonda femoral kondilleri öne doğru çeker
c) Dizin hiperekstansiyonunu ve femurun arkaya kaymasını önler
d) Femurun iç rotasyonu bağı gerer, dış rotasyonu gevşetir

31- Menisküslerin hangi parçasının damarlanması zayıftır?
a) Dış periferik 1/3
b) Dış periferik 2/3
c) İç 2/3
d) İç 1/3

32- Hangisi dizin ön kısmında ki bursalardan biri değildir?
a) Prepatellar bursa
b) Pes anserin bursa
c) Derin intrapatellar bursa
d) Suprapatellar bursa

33- Sartorius kası grasilis kası, semitendinozus kası ve medial kollateral ligamentin tutunma yerlerinde buluna  yapı hangisidir?
a) Baker kisti
b) Pes anserin bursa
c) Posterior bursa
d) Derin intrapatellar bursa

34- Korkuç üçlü (terrible triad) hangisidir?
a) Medial/Lateral menisküs hasarı ve ön çapraz bağ yırtığı
b) Ön çapraz bağ, medial kollateral ligament ve medial menisküs hasarı
c) Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ve lateral menisküs hasarı
d) Ön çapraz bağ, medial kollateral ligament ve arka çapraz bağ hasarı

35- Ön çapraz bağ hasarını değerlendirirken yapılan test hangisidir?
a) McMurray testi
b) Apley öğütme testi
c) Lachman testi
d) Kuadriceps aktif testi

36- << X Bacak >> için kullanılan terin hangisidir?
a) Genu varum
b) Genu valgum
c) Genu rekurvatum
d) Genu anterium

37- Arka çapraz bağ için hangisidir doğrudur?
a) Esas görevi posterior tibial translasyonu sınırlamaktır
b) Medial tibianın üst yüzüne tutunur
c) Ekstansiyonda gerilir
d) Medial menisküse tutunut

38- Dizde ki hangi ligamentin MRI’da lateral menisküsün posterior boynuzundaki bir yırtıkla karışabilecek görüntüye neden olabilir?
a) Ön çapraz bağ
b) Arka çapraz bağ
c) Arkuat popliteal ligament kompleksi
d) Oblik popliteal ligament

39- Dizde ki hangi menisküs <<O>> şeklindedir?
a) Medial menisküs
b) Anterior menisküs
c) Lateral menisküs
d) Posterior menisküs

40- Ayak bileğinin dorsifleksiyon hareketi ve inversiyon hareketini hangi kas yaptırır?
a) Tibialis anterior kası
b) Peroneus tertius kası
c) Peroneus brevis kası
d) Plantaris kası

41- Hangisi bacağın bir kompartmanı değildir?
a) Lateral kompartman
b) Anterior kompartman
c) Süperfisiyel posterior kompartman
d) Medial kompartman

42- Media malleolusu oluşturan kemikler hangileridir?
a) Talus ve kalkaneus
b) Distal tibia
c) Distal fibula
d) Kuneiform kemikler

43- Lateral malleolusu oluşturan kemikler hangileridir?
a) Distial tibia kemiği
b) Distal fibula kemiği
c) Talus kemiği
d) Naviküler kemikler

44- Ayak bileği ligamentleri içerisinde en zayıf olan ligament hangisidir?
a) Deltoid ligament
b) Kalkaneofibular ligament
c) Anterior talofibular ligament
d) Posterior talofibular ligament

45- Medial ayak bileğini stabilize eden ligament hangisidir?
a) Posterior talofibular ligament
b) Deltoid ligament
c) Anterior talofibular ligament
d) Kalkaneofibular ligament

46- Lisfranc ligamentin fonksiyonu nedir?
a) Distal tibiayı talusa bağlar
b) İkinci metatars başını birinci kuneiforma bağlar
c) Ayağn medial longitudinal arkını korur
d) Esas ayak bileği stabilizatörüdür

47- Ayak bileğinin normal plantar fleksiyon açıklığı kaç derecedir?
a) 20 derece
b) 30 derece
c) 50 derece
d) 90 derece

48- Fleksör hallusis longus kasını inerve eden sinir hangisidir?
a) Medial plantar sinir
b) Süperfisiyal peroneal sinir
c) Sural sinir
d) Tibial sinir

49- Ayak bileğinde ön çekmece testi ile ne değerlendirilir?
a) Kalkaneofibular ligamentin sağlamlığı
b) Anterior talofibular ligamentin sağlamlığı
c) Posterior talofibular ligamentin sağlamlığı
d) Deltoid ligamentin sağlamlığı

50- Aşi tendon rüptürü en çok hangi durumda olur?
a) Ani dönmede
b) Ayak bileğinin iç rotasyonunda
c) Aniden bir koşuya başlarken
d) Yokuş yukarı yürürken

51- Aşil tendon rüptürünün en sık görüldüğü yer neresidir?
a) Aşil tendonun kalkaneusa yapışma yerinde
b) Gastroknemius apönorozunda
c) Aşil tendonun kalkaneusa yapışma yerinin 2-5 cm proksimalinde
d) Soleus yakında

52- Hangisi plantar fasiit içi karakteristik değildir?
a) Kadınlar daha çok etkilenir
b) Topuğun lateral kenarında hassasiyet vardır
c) Ağrı sabahları daha kötüdür
d) Etiyolojide topuk dikeni olabilir

53- Motor aksonlar nerede bulunur?
a) Ön (ventral) sinir kökünde
b) Arka (dorsal) sinir kökünde
c) Dorsal kök gangliyonunda
d) Proksimal sinir köklerinde

54- Patellar tendon refleksi ile hangi sinir kökü değerlendirilir?
a) L1
b) L4
c) L5
d) S1

55- Aşil refleksi ile hangi sinir kökü değerlendirilir?
a) L4
b) L5
c) S1
d) S3

56- Diz ekstansiyonu ve kalça fleksiyonu zayıf olan bir kişide hangi sinirde hasar olma ihtimali fazladır?
a) Obturator sinir
b) Femoral sinir
c) Siyatik sinir
d) Tibial sinir

57- Tibial sinir hasarında hangisinde zayıflık olur?
a) Kalça adduksiyon hareketi
b) Ayak eversiyon ve dorsifleksiyon hareketi
c) Ayak inversiyon ve plantar fleksiyon hareketi
d) Diz ekstansiyon hareketi

Cevap Anahtarı:

1- A
2- C
3- C
4- B
5- B
6- A
7- C
8- D
9- A
10- C
11- C
12- C
13- D
14- B
15- C
16- B
17- A
18- B
19- C
20- B
21- C
22- B
23- D
24- C
25- B
26- D
27- C
28- A
29- C
30- A
31- C
32- B
33- B
34- B
35- C
36- B
37- A
38- C
39- C
40- A
41- D
42- B
43- B
44- C
45- B
46- B
47- C
48- D
49- B
50- C
51- C
52- B
53- A
54- B
55- C
56- B
57- C

█ ▌► Bu yazı 5.743 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın