Elektroterapi (EFA) dersi sınav soruları

SORU 1: Elektro şokun sebepleri ve alınacak önlemleri yazınız.

• Akımın şiddeti ile doğru orantılıdır. Çok şiddetli akım ve alet açılır açılmaz ısınmasına vakit kalmadan akımın hastaya tatbik edilmesi şok oluşturur.
• Yüksek elektromotor kuvveti çok şiddetli akım meydana getirir. Bu şok sebebidir.
• Hasta; devrenin açık bir kısmına ıslak elle dokunduğunda şok oluşabilir.
• Düz akım uygulamalarında akım şiddetinin hemen azaltılması şok sebebidir. Ayrıca modifiye düz akım uygulamalarında akımların dinlenme sürelerinde akım şiddetinin fazla arttırılması da şok sebebidir.
• Aletin potansiyometresinin bozuk olması.

Önlemler;

• Aleti kullanmadan önce test etmeli
• Aletin bağlantıları kontrol edilmeli
• Akım şiddeti yavaş yavaş arttırılmalı
• Tedavi sırasında hasta kesinlikle alete dokunmamalıdır.
• Aletin periyodik bakımları mutlaka yaptırılmalıdır.

SORU 2: Yirmi gün önce sağ facial paralizi geçirmiş olan bir hasta için en uygun olan elektroterapi uygulaması hangisidir? Bu uygulamayı hangi kaslarda ne şekilde gerçekleştirirsiniz ,yazınız.

Sinir: N.Facialis
Kaslar: M.Frontalis-Corrigator Supercili-Orbicularis Oculi- Nasalis-Zgymaticus Major- Orbicularis Oris- Risorius- Mentalis
Uygulanacak Akım: Kesikli Galvani- Monopolar uygulama (kalem elektrot(aktif ) ile)
Elektrotların Pozisyonu: Pasif elektrot (+) ;Vücudun herhangi bir yerinde
Aktif elektrot (-) ; Uygulanacak kasın motor noktasında
Hastanın Pozisyonu: Baş altında yastık olacak şekilde hasta pozisyonlanır.
Uygulama Süresi: Her kastan 30-30-30 toplam 90 kontraksiyon alınmalıdır.
Akım Şiddeti: Kastan kontraksiyon alana kadar arttırılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Alet kontrol edilmeli,elektrot yastığı uygun kalınlıkta olmalı ve ıslatılmalı,kalem elektrotun ucundaki pamuk uygun şekilde sarılmalı ve ıslatılmalı, tedavi bölgesinde metal bulunmamalı,tedavi bölgesi temizlenip duyu testi yapılmalı,tedaviye başlamadan önce hastaya uygulama hakkında bilgi verilmelidir

SORU 3: Diadinami akımlarla enterferansiyel akımları klinikteki kullanılışlarına göre karşılaştırarak açıklayınız?

DİADİNAMİ AKIMLAR YAPTIĞI ETKİ
ENTERFERANSİYEL AKIMLAR

Monofazfikse Sedatif Etki 90-100 Hz
Difazfikse Analjezik Etki Sabit 100 Hz
Kurt Periyot Dolanım Arttırıcı 0-100 Hz
Long Periyot Sedatif-Analjezik
Ritm Senkop Kas Kontraksiyonu 0-10 Hz

SORU 4: Ölçüm sırasında kan basıncı yüksek olan bir hasta için feedback halkası nasıl işler. Şekille anlatınız?

Fizyolojik değişiklik ———– > Araştırma ölçme aleti
( kan basıncının artışı) (tansiyon aleti)
|
| Şuurlu Kontrol |
| (hasta dinlendirilir.) |
Görsel işitsel algı Görsel veya işitsel gösterge
(hastaya sonuçlar uygun <—————- (tansiyon aletinden okunan sonuç)
biçimde açıklanır.)

SORU 5: Trafik kazası neticesinde sol ayakta düşük ayak deformitesi gerçekleşen hastanın hangi siniri zarar görmüştür. Bu sinirin inerve ettiği kasta bipolar uygulama nasıl gerçekleştirilir. Uygulamada hastanın pozisyonu,süre,akım şiddeti ve etmeniz gereken noktalar hakkında bilgi veriniz.

Sinir: N.Peroneus Profundus
Kas: Tibialis Anterior
Uygulanacak Akım: Kesikli Galvani – Bipolar uygulama
Elektrotların Pozisyonu: Pasif elektrot (+) ;Origo’da

Aktif elektrot (-) ; İnsersio’da

Hastanın Pozisyonu: Uzun oturma pozisyonunda ,diz altında -sırt arkasında yastık var.
Uygulama Süresi:10 dk uyarı,5dk dinlenme,5 dk uygulama olacak şekilde 20 dk’dır.
Akım Şiddeti: Kastan kontraksiyon alana kadar arttırılır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler: Alet kontrol edilmeli,elektrot yastıkları uygun kalınlıkta olmalı ve bu yastıklar ıslatılmalı,tedavi bölgesinde metal bulunmamalı,tedavi bölgesi temizlenip duyu testi yapılmalı,tedaviye başlamadan önce hastaya uygulama hakkında bilgi verilmelidir.

SORU 6: Modifiye düz akımların fizyolojik tesirlerini yazınız?

• Duyu Sinirler üzerine;refleks vazodilatasyon sonucu eritem oluşur.
• Motor Sinirler üzerine;o sinirin inerve ettiği kasta kontraksiyon oluşturur.
• Denerve Adaleler üzerine;denerve adaleler modifiye düz akımlara daima yanıt verirler.
• Kutup etkisi; (-) kutup , (+) kutuptan daima daha tesirlidir.

SORU 7: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

• Elektrodiagnoz 2. MOTOR NÖRON hastalıklarında kullanılır.
• Bir kasta kontraksiyonun en şiddetli olduğu nokta MOTOR NOKTA ’dır. Genelde kas için EN ŞİŞKİN OLDUĞU yerde; sinir de ise sinirin YÜZEYELLEŞTİĞİ yerdedir.
• Absolüt dejenerasyonda galvanik akıma cevap YOKTUR.
• Denerve kas KONTRAKTİBİLİTE – İRRİTABİLİTE- ELASTİKİYETİNİ kaybeder.
• Isı ;AKIM ŞİDDETİ, VÜCUT DİRENCİ,AKIM GEÇİŞ SÜRESİNE bağlıdır.

SORU 8: Aşağıdakilerden hangileri elektro şokla ilgili yanlış bir ifade taşımaktadır?

I: Şok;akımın aniden geçirilmesi sonucu motor sinirlerin ağrılı olarak uyarılmasıdır.
II: Kas stimülasyonu aletleri 75 V olacak şekilde limitlenmiştir.
III:100mA –3A akım şiddetinde kişide ventriküler fibrilasyon oluşur.
IV: Şok oluştuğu zaman kişi düz bir zeminde ayakları eleve edilerek pozisyonlanır.
V: Düz akımla yapılan uygulamalarda oluşan şokta;akım şiddeti hemen sıfırlanmalıdır.

a)I,II,V    b)II,IV,V    c)II,III,V    d)I,II,IV,V    e)II,III,IV,V

SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi kuvvet-zaman eğrisinin klinikte kullanıldığı yerlerdendir?

I: N.Plantaris Lateralis yaralanması II: Alt motor nöron hastalıkları
III:Bell’s Palsy IV:Serebrovasküler olaylar
a) I,II,III b)I,II,IV c) Yalnız III d)Yalnız II e) II ve III

SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi biofeedback için yanlış bir ifadedir?

a) İnternal feedback homeostazi devamlılığı için gerekli bir kontrol sağlarlar.
b) External feedback hedefe göre kesintili ya da devamlı feedback sinyalleri içerir.
c) Kardiak aritmi,nabız kontrolü,myoelektrik protez eğitimi biofeedback eğitiminin kullanıldığı yerlerdendir.
d) Özel kas aktivitesinin re-adükasyonu,stresle başa çıkma,yürüme eğitimi biofeedback endikasyonları içersinde yer alır.
e)Biofeedback eğitimi; işitsel veya görsel sinyallerin bilinçli hale getirilmeden otonom sinir sisteminin kontrol edilmesini amaçlamaktadır.

SORU 11: Aşağıdakilerden hangileri anot reaksiyonudur ?

I: Hiperemi oluşturur III:Kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür. II: Ağrıyı arttırır.
IV:Yumuşak skar dokusu oluşturur. V: Stimülatör etki oluşturur. IV:Dokularda hidratasyon yapar.

a) I,IV,IV b) II,IV,IV c)III,V,VI d)I,II,IV,V e) Hiçbiri

 

BAŞLICA SORULAR

 • Düz galvani akımın elde edilişi ve şekli?
 •  Ağrı,iskemi,ödem,skar dokuda kullanılan iyonlar?
 • Anot ve katot altında olanlar?
 • (-) kutup altından verilen iyonlar?
 • İyontoforeziste akım şiddetleri?
 • Tıbbi galvanizmin çeşitleri nelerdir,eklemlerde nasıl kullanılır?
 • Cerrahi galvanizm?
 • Düz akımın modifiye şekilleri?
 • Denerve adelelerde olan değişiklikler?
 • N.femoris zedelenmesi tedavi programı?
 • Kısmi dejenerasyon?
 • Pflüger kanunu?
 • Dejenerasyon eğrisi?
 • SDC’nin klinik kullanımı?
 • Du Bois Raymond kanunu?
 • Elektrik stimulasyonunun kontraendikasyonları?
 • Dolanım bozukluğu?
 • Enfeksiyöz polionevrit?
 • Faradik akımı tanımlayarak şeklini çizin?
 • Sinüzoidal akımı tanımlayarak şeklini çiziniz.
 • Sevil faradik akımı tanımlayınız?
 • Sinir lezyonlarının devrelerini yazınız?
 • Absolüt ve reaktif(rölatif) refrakter periodları tanımlayınız?
 • Sinirin hangi durumlarında faradik akım kullanılmaz?
 • Tazyik altı faradizmde bandajın amacı nedir?
 • DF ve MF’nin şeklini çizerek tanımlayın?
 • Diadinamik akımlarda akımın ayarlanması nasıldır?
 • Elektrotların paravertebral sahadan uygulanma şeklini yazınız?
 • Diadinamik akımın dolanım bozukluklarında kullanıldığı hastalıkları yazınız.
 • Galvanopalpasyondaki reksiyon için gerekli prensipleri yazınız.
 • Şokun tanımını yapınız.
 • Şokun oluşma nedenlerinden 3 tanesini yazınız.
 • Ağrı,spazm ve inflamasyon durumlarında kullanılan iyonları yazınız.
 • Modifiye düz akımların dejenere adelede meydana getirdiği 3 büyük değişiklik nedir?
 • Pflüger kanununu tanımlayınız?
 • Elektrodiagnoz oluşturma şekillerini yazınız.
 • Kuvvet-zaman eğrisinin klinikte kullanıldığı yerler?
 • Reobaz ve kronaksiyi tanımlayın.
 • Sinir iletim hızı normalde ne kadardır?
 • Sinir iletim hızı hangi hastalıklarda değişmez?
 • Enfeksiyöz polinevritteki tedavi programını açıklayınız.
 • Myaljide DDA uygulama şeklini yazınız.
 • DDA’nın kısa süre kullanılmasının amaçları nelerdir?
 • Akson reflexi ile arteryel dilatasyon?
 • Anodal galvanizm?
 • Hangisi galvani akımın kimyasal tesirlerindendir?
 • N.Femoralisin inerve ettiği kaslar ve bunlara faradik test ugulaması?
 • Tam dejenerasyon durumu nasıldır?
 • Erb fenomeni nedir?
 • Kronaksi ile ilgili hangisi doğrudur?
 • Galvanik tetanik oran?
 • Akomodasyon oranı?
 • Sinir iletim hızı hangisinde değişmez?
 • Faradik akımın durasyonu?
 • Adele reedükasyonunda hangisi kullanılmaz?
 • Hangisinde surge yapılmaz?
 • Dizde osteoartriti olan hasta için tedavi programını yazın.
 • Raynoud hastalığı için tedavi programını yazın.
 • Tens’in başarısında elektrot yerleştirmenin önemini kısaca açıklayın.
 • KKDD’nin etki mekanizmasını açıklayınız.
 • KKDD’de elektriki ve magnetik alanın hücreler üzerindeki etkilerini yazınız.
 • KKDD’nin etkilerini maddeleyerek yazın.
 • KKDD’nin KDD’ye göre avantajlarını yazınız.
 • KKDD’nin fizyolojik etkilerini maddeleyiniz.
 • KKDD’nin kontraindike olduğu durumları yazınız.
 • Uzun dalga diaterminin KDD’ye göre dezavantajlarını yazınız.
 • UDD akım uygulaması hakkında bilgi veriniz.
 • UDD’nin rahatsız edici hislerini maddeler halinde yazınız.
 • Cerrahi diaterminin uygulama şekillerinin isimlerini yazınız.
 • UDD uygulamalarında yanık meydana getirebilecek nedenlerden 4 tanesini yazın.
 • Biofeedback nedir, tanımlayınız.
 • Biofeedback çeşitlerini yazınız.
 • EMG biofeedback kullanımındaki standart amaçları yazınız.
 • Biofeedback’in serebral paralizili bir olayda kullanım amaçlarını yazınız.
 • Magnetoterapi nedir,tanımlayınız.
 • Magnetoterapinin kullanım alanlarını yazınız.
 • Magnetoterapi stimulasyon amacıyla kullanıldığında dezavantajları nelerdir?
 • Yüksek voltajlı galvanik stimülasyonun kullanım amaçlarını maddeleyerek yazınız.
 • Yüksek voltajlı galvanik stimülasyonun alçak voltajlı galvanik stimülasyona göre farklı özelliklerini ve avantajlarını yazınız.
 • Kısa dalga diaterminin kan dolanımı ve tansiyon üzerine etkilerini açıklayınız.
 • KDD’yi dolanım bozukluğu olan hastanızda nasıl uygularsınız.
 • KDD’de elektrotların deriye olan uzaklıklarına göre etkisi nasıl değişmektedir.Açıklayınız.
 • KDD uygulamalarında baygınlık ve baş dönmesi görülmesinin nedenleri nelerdir.
 • Ultrason dalgalarının özelliklerini maddeleyerek yazınız.
 • Ultrasonun mekanik(mikromasaj) etkisini şekil çizerek kısaca açıklayınız.
 • Kesikli US tedavisinde kullanılan uyarı oranlarına göre aktif geçiş ve dinlenme sürelerini şekille açıklayınız.
 • 1Mhz ve 3Mhz frekanslarındaki US dalgalarının yarı değer kalınlıklarını açıklayınız.
 • Fonoforezis nedir,açıklayınız.
 • Tens’in ağrı üzerindeki inhibisyon çeşitlerini yazınız.
 • Konvensiyonel TENS ile alçak frekanslı TENS’I uygulama ve etki açısından karşılaştırınız.
 • Gerilim hattı altında veya yakınında yaşayan insanlarda görülen rahatsızlıklar nelerdir?
 • Diz ekleminde kronik osteoartriti olan hastanızda uygulayacağınız tedavi modalitelerini yazınız.
 • 1,5 watt/cm kare şiddetindeki US uygulamasını 10 dak 1/5 oranında kesikli olarak yaparsanız tedavi bölgesi ne kadar dozaj alır.
 • MDD’nin elde edilmesini kısaca yazınız.
 • Aşırı obes bir hastada US uygulamasında nelere dikkat edersiniz.
 • Fibrozit şikayeti olan hastanıza en uygun elektroterapik yaklaşımı yazınız.
 • Sırtüstü yatamayan hastanızın tek taraflı kalça eklemine kısa dalga diatermi uygulamasını nasıl yaparsınız.
 • Temporomandibular ekleminde rahatsızlığı olan hastanıza en uygun elektroterapatik yaklaşımları yazınız.
 • Strese bağlı gerilim başağrısı çeken hastanıza en uygun elektroterapatik yaklaşımı yazınız.
 • Tuning nedir,şeklini çiziniz.
 • Yüksek frekanslı akımın özellikleri nelerdir?
 • Kesikli kısa dalga diaterminin fizyolojik etkileri nelerdir?
 • KDD’nin ağrı dindirici sebepleri nelerdir?
 • Elektriki kuvvet çizgilerinin özellikleri?
 • Metal implante olan hastaya KDD uygulanır mı?
 • Diaterm tatbikatının tehlikeleri?
 • Uzun dalga diatermi nerde ve nasıl uygulama yapılır?
 • UDD’in rahatsız edici hisleri?
 • Cerrahi diaterminin dezavantajları?
 • KDD’nin prensibi neye dayanır?
 • KDD’nin terapatik etkileri?
 • Dozaj nasıl belirlenir?
 • MDD’nin elde edilişi?
 • MDD’nin kaç tip direktörü vardır?
 • MDD’nin dozajını ölçen faktörler?
 • MDD’nin avantaj ve dezavantajları?
 • KDD’nin fizyolojik tesirleri?
 • Karşılaştırma
 • Yüzeyel ve derin sıcaklık oluşturmalarına göre KDD’nin uygulama yöntemlerini sınıflandırınız.
 • TENS uygulamalarında elektrot yerleşimleri nasıl olabilir?
 • Elektrik şokunun şiddeti hangi etkenlere bağlıdır?

 

ELEKTROTERAPİ – Pratik (uygulama) sınavında sorulacak hastalıklar

 • Servikal bölgede osteoartrit
 • Sol kalçada subakut burkulma
 • Kronik dolgulu sinüzit
 • Ayak bileğinde akut ödem
 • Sağ kalçada kronik eklem burkulması
 • Sağ dirsekte limitaston
 • Akut romatoid artrit
 • Diz ekleminde akut burkulma
 • Subdeltoid bursit
 • Her iki ayak bileğinde osteoartrit
 • Maxillar sinuzit
 • Siyatalji
 • Kırık sonrası her iki ayak bileğinde ağrı
 • Pelvis organlarını ısıtma
 • Uylukta spazm
 • L4-5 disk hernisi
 • Her iki dizde kronik osteoartrit
 • Sol dirsekte subakut burkulma
 • Önkolda spazm
 • Prepatellar bursit
 • Humeroskapular periartrit
 • Ankilozan spondilit
 • Trigeminal nevralji
 • Diz ekleminde subakut osteoartrit
█ ▌► Bu yazı 22.010 defa okundu ◄ ▌█

2 Yorum

 1. Gülsüm 16 Ekim 2019
  • admin 18 Ekim 2019

Yorum Yapın