Göğüs Kasları Anatomisi

Göğüs kasları anatomisi; fonksiyonlarına, başlangıç yeri (çıkış), kasların sonlandığı yer (tutunma) ve  innervasyonuna (sinir dağılmı) göre şu şekilde gruplanabilir.

GÖĞÜS KASLARI ANATOMİSİ ( MUSCULI THORACIS )

 • Pectoralis major
 • Pectoralis minor
 • Subclavius
 • Serratus anterior
 • Diaphragma
 • Mm. intercostales
 • Mm. intercostales externi
 • Mm. intercostales interni
 • Mm. intercostales intimi
 • Mm. subcostalis
 • Mm. levatores costarum
 • M.transversus thoracis

 

M. pectoralis major

M. pectoralis major

 • Origo;
 • Clavicula’nın medial yarısı,
 • Sternum, 1-6 kıkırdak costae,
 • Aponeurosis abdominalis
 • Insertio;
 • Humerus’un crista tuberculi majoris
 • Innervasyon;
 • N.pectoralis lateralis ve medialis
 • Fonksiyonu:
 • Kola adduksiyon,iç rotasyon, fleksiyon   yaptırır.

 

M. pectoralis major’un  klinik anatomisi

 • Güreş, gülle atma, disk atma, cirit, halter v.b. spor yapanlarda ağır yük taşıma işlerinde çalışanlarda m.pectoralis major insertio yerine yakın bölgeden yırtılabilir.

 

M. pectoralis minor

M. pectoralis minor

 • Origo;
 •   3-5. Kostaların  kıkırdaklarının dış yüzleri
 • Insertio;
 •   Scapulanın processus coracoideus’u
 • Innervasyon;
 • N.Pectoralis medialis.
 • Fonksiyonu:
 • Omzu aşağı ve öne çeker.
 • Omuz sabit olunca inspirasyona yardım eder.

 

M. subclavius

M. subclavius

 • Origo;
 • Costa’nın kemik kıkırdak sınırı
 • Insertio;
 • Clavicula’nın altı ve dış ucu
 • Fonksiyon;
 • Clavicula’yı dolayısıyla omzu içe ve aşağı doğru çeker
 • m. subclavius’un  klinik anatomisi
 • Nefes alırken clavicula ile 1. kosta arası daralır. Aralarından geçen
 1. subclavia
 2. subclavia
 3. plexus brachialis
 4. nodi lymphatici axillaris sıkışabilir.
 • M.subclavius ikisi arasında yastık görevi yaparak oluşumları ezilmekten korur.
 • Plexus brachialis ve a.subclavia’nın sıkışması sonucunda Torakal çıkış obstrüksiyonu sendromu görülür.

 

M. serratus anterior

M. serratus anterior

 • Origo;
 • 1-9 costa’ların dış yüzünün üst kenarı ve aralarındaki fascialardan başlar.
 • Insertio;
 • Scapula’nın angulus superior, margo lateralis ve angulus inferior’u.
 • Fonksiyonu:
 • Scapula’yı gövdeye tesbit eder, scapula’nın hareketlerine yardım eder.
 • Horizontale kadar kaldırılmış olan kolun önde başın üzerine kaldırılmasına yardım eder (boksör kası).
 • Zorlu inspirasyona yardım eder.


Mm.
intercostales

 • İNSPİRASYON
 • Mm. intercostales externi
 • Mm. levatores costarum

 

 • EKSPİRASYON
 • Mm. intercostales interni
 • Mm. intercostales intimi
 • Mm. subcostales
 • M. transversus thoracis

Mm. intercostales


 İNSPİRASYON
 
Mm. intercostales externi

Mm. intercostales externi

 • Tuberculum costa’dan önde kemik kıkırdak sınırına kadar uzanırlar.
 • Kasın lifleri iki kosta arasında yukarıdan aşağıya ve arkadan öne doğru seyreder
 • İntercostal sinirler tarafından innerve edilir.
 • Fonksiyonu: Kostayı yukarı kaldırarak inspirasyon yaptırır.

 

İNSPİRASYON
 Mm. levatores costarum

Mm. levatores costarum

 • Üçgen şeklinde olan kaslar 12 çifttir. Torakal vertabraların proc. transversus’larından başlayıp bir alttaki kostaya tutunurlar.
 • Fonksiyonu:
 • Costaları yukarı çekerek inspirasyonda rol oynarlar.
 • İnnervasyon:
 • N.intercostalis

 

 Ekspirasyon
 Mm. intercostales

Mm. intercostales

 • Orta tabakada yer alan kasların lifleri kaburganın üst kenarından bir üstteki kaburganın alt kenarına uzanır
 • Lifleri aşağıdan yukarıya ve önden arkaya doğru uzanır.

 

Ekspirasyon
 Mm. intercostales interni

Mm. intercostales interni

 • Fonksiyonu:
 • Costaları aşağı çekerek ekspirasyonda rol oynarlar.
 • İnnervasyon:
 • N.intercostalis

 

Ekspirasyon
 Mm. intercostales intimi

Mm. intercostales intimi

 • İkisinin arasından a., v. ve n. intercostalis  geçer.
 • Mm. intercostalis internus’un liflerinin bir kısmı sulcus costae’nin  iç kenarına tutunur.Bu lifler mm.intercostalis intimi olarak isimlendirilir.
 • Fonksiyonu:
 • Costaları aşağı çekerek ekspirasyonda rol oynarlar.
 • İnnervasyon:
 • N.intercostalis

 

Ekspirasyon
 M. transversus thoracis

M. transversus thoracis

 • Aşağıdan yukarı, içten dışarı uzanarak 3-6. kostaların kıkırdaklarında sonlanır.
 • Göğüs ön duvarının iç yüzünde musculo-aponeurotik kaslardır. Sternumun alt kısmından ve buraya tutunan kıkırdak kaburgalardan başlar.
 • Fonksiyonu:
 • Costaları aşağı çekerek ekspirasyonda rol oynarlar.
 • İnnervasyon:
 • N.intercostalis

 

Diaphragma

Diaphragma

 • Göğüs boşluğunu alttan kapatan ve bu boşluğu karın boşluğundan ayıran yapıdır. Apertura thoracis inferior’u kapatarak cavitas thoracis’in tabanını oluşturur.
 • Diaphragma’nın periferik kısmından başlayan kas lifleri merkeze doğru uzanarak ortada birbirleriyle birleşip centrum tendineum’u oluştururlar. Kubbe şeklinde olan orta kısmı tendinöz, perifer kısmı ise muskuler yapıdadır.
 • Diaphragma primer solunum kasıdır.Solunumun %70’i bu kas tarafından gerçekleştirilir.

 

Pars sternalis:

Pars sternalis

 • Sternum’un proc.xiphoideus’unun arka yüzünden iki bant şeklinde başlar.  Centrum tendineum’da sonlanır.

 

Pars costalis:

Pars costalis

 • Son altı kostanın kıkırdak ve kemik kısmından başlar , Centrum tendineum’da sonlanır.

 

Pars lumbalis:

Pars lumbalis

 • Bu parçayı oluşturan kas lifleri lumbal vertebraların her iki yanında, crus’lardan ve lig.arcuatum’lardan başlar.

 

Crus dextrum;

Crus dextrum

 • İlk 3 lumbal vertabranın corpusu ile bunların arasındaki discus intervertebralis’lerin sağından başlar.
 • Centrum tendineum’da sonlanır.
 • Bazı lifleri karşı tarafa geçerek hiatus oesopha-gus’u çevrelerler.
 • Bu halka sfinkter görevi yaparak mide muhtevasının yukarı çıkmasına engel olur.

 

Crus sinistrum:

Crus sinistrum

 • İlk 2 lumbal vertebra ile bunların arasındaki discus intervertebralis’ lerin solundan başlar.
 • Her iki tarafın crus’lari aortun ön yüzünü çevreleyen lig. arcuatum medianum’un yapısına katılır.

 

Hiatus aorticus:

Hiatus aorticus

 

Sağ ve sol crus medialisler hizasında T12 corpus vertebrası hizasında oluşur.

İçinden geçen oluşumlar;

 • aort,
 • ductus thoracicus,
 • v. azygos

 

Hiatus oesophagus

  T10 vertebra hizasında oluşan crus dextrumdan ayrılan liflerin meydana getirdikleri açıklıktır.

  İçinden geçen oluşumlar;

 • oesophagus,
 • sağ ve sol n.vagus,
 • a.v. gastrica sinistra’nın oesophageal dalları, 
 • bölgenin lenf damarları

 

Foramen v.cava

  T8 hizasında centrum tendineum’da bulunur.

  İçinden geçen oluşumlar;

 • v.cava inferior
 • sağ n. phrenicus

 

 Diaphragma’da bulunan diğer delikler

 • N.sphlanicus major ve minor, crus dextrum’dan geçer.
 • Truncus symphaticus, lig. arcuatum medialenin arka tarafından geçer.
 • A.v. epigastrica superior’lar pars sternalis ile pars costalis arasından geçer.
 • Sol n. phrenicus sol kubbeyi delerek peritonun sol tarafından duyu alır.
 • 7-12.intercostal aralıklarda bulunan intercostal damar ve sinirler, diaphragma’nın pars costalisini oluşturan kas liflerinin arasından karın ön duvarına geçerler.

 

 • Diaphragma’nın innervasyonu n.phrenicus

n.phrenicus

 

 • Diaphragma’nın fonksiyonu
 • En önemli inspirasyon kasıdır. Kasıldığında centrum tendineum aşağıya doğru çekilir ve toraksın vertikal çapı artar.
 • Miksiyon, defekasyon ve doğum esnasında karın kasları ile birlikte kasılarak karın içi basıncı arttırır. ( Çift yönlü basınç değişimi)
 • Ağır yük kaldırılırken derin nefes alınır ve diafragma kasılır. Böylece columna vertebralis’in fleksiyonunun önlenmesinde sırt kaslarına yardımcı olur.
 • Toraks içi basıncı azaltır, abdominal basıncı arttırır.
 • Bu sırada oluşan basınç farklılığı sebebi ile v.cava inferior ve ductus thoracicus içindeki sıvılar da toraksa gelir.

 

İNSPİRASYON YAPTIRAN KASLAR

 • Mm. Colli (Boyun  kasları )
 1. MSCM
 2. M. sternohyoideus
 3. M. sternothyroideus
 4. M. scalenus anterior
 5. M. scalenus medius
 6. M. scalenus posterior

 

 • Mm. Dorsi (Sırt  kasları)
 1. M. trapezius
 2. M. latissimus dorsi
 3. M. serratus posterior superior

 

 • Mm.Thoracis (Göğüs  kasları)
 1. M. pectoralis major
 2. M. pectoralis minor
 3. M. serratus anterior

 

 • Mm. intercostales (İntercostal kaslar)
 1. Mm. intercostales eksterni
 2. Mm. levatores costarum

 

 • Mm. Abdominis (Karın  kasları)
 1. Diaphragma

 

EKSPİRASYON YAPTIRAN KASLAR

 • Mm. dorsi   ( Sırt kasları)
 1. M. serratus posterior inferior
 2. Mm. iliocostalis
 3. Mm. longissimus
 4. Mm. spinalis

 

 • Mm. intercostales (İntercostal kaslar)
 1. Mm. intercostales interni
 2. Mm. intercostales intimi
 3. Mm. subcostales
 4. Mm. transversus thoracis
█ ▌► Bu yazı 25.519 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın