Romatoid Artrit Tedavisi

Son yıllarda romatoid artrit (Romatoid artrit) tedavisinde önemli değişiklikler olmaktadır. Hastalığın erken tanınması, geleneksel DMARD’larla erken ve agresif tedavi, gerekirse biyolojik ilaçların kullanımı, remisyonun ya da en azından düşük hastalık aktivitesinin hedeflenmesi tedavide anahtar yaklaşımlardır. Erken ve etkili tedavi ile hastalığın seyrinin değiştirilebileceği görülmektedir. Romatoid artritdyolojik erozyonlar gelecekteki fonksiyonel bozulmanın en önemli belirtecidir. Hastalığın erken döneminde erozyon hızı daha fazladır. UltRomatoid artritsonogRomatoid artritfi ve MRI ile direkt gRomatoid artritfiden önce erozyonlar tespit edilebilmektedir. Fonksiyonel bozulma bir kere oldu mu geri kazanılması çok zor bazen imkansızdır. Bu da güncel tedavi yaklaşımlarıyla önlenmeye çalışılan bir durumdur. Romatoid artrit’lı hastaların yaşam süresinde normal topluma göre 5-9 yıl kadar kısalma olur. Bunun nedeni kardiyovasküler morbidite, enfeksiyon ve kanser (lenfoma) oRomatoid artritnlarındaki artıştır. Hastalık şiddeti bu sonuçlarla yakından ilişkili bulunduğu için tedaviyle remisyonun sağlanması, mortaliteyi de azaltabilir.

Kötü prognoz gösterecek hastaların belirlenmesi için kesin bir yöntem olmamakla beRomatoid artritber bazı durumlar ipucu vermektedir. RF ve/veya ACPA (anti-CCP) pozitifliği, MHC sınıf II bölgesinde ortak epitop olması, yüksek akut faz cevabı, kötü fonksiyon, şiş ve hassas eklem sayısının fazlalığı, romatoid nodüller, Felty sendromu, romatoid vaskülit, intestinal akciğer hastalığı, başvuruda erozyon olması kötü prognozla ilişkilidir.

Romatoid Artrit Tedavisi

Romatoid artrit Tedavisinde Hastalık Modifiye Edici İlaçlar (DMARD’lar)

Romatoid artrit tanılı tüm hastalar DMARD tedavisine adaydır. Halen DMARD’lar tedavinin iskeletini oluşturmaktadır. Eklemde Romatoid artritdyolojik hasarı (erozyon ve eklem aRomatoid artritlığında daRomatoid artritlma) azalttığı gösterilmiş ilaçlar DMARD olaRomatoid artritk adlandırılmaktadır. Sentetik DMARD’ların keşfi ampirik bilgilere dayanmaktadır. Daha yeni kullanıma giren biyolojik DMARD’lar ise bilimsel yöntemlerle keşfedilip kullanıma girmiştir. En sık kullanılan sentetik DMARD’lar metotreksat (MTX), sulfasalazin (SSZ), leflunomid, hidroksiklorokin (HCQ) ve glukokortikoidlerdir. Yan etki riski/fayda oRomatoid artritnlarının kötü olması nedeniyle artık daha nadir kullanılanlar aRomatoid artritsında azatiopirin (AZA), altın, minosiklin, siklosporin ve D-penisillamin sayılabilir. DMARD’ların faydaları eklem tutulumu bulgularını kontrol etmek, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesinde iyileşme sağlamak, Romatoid artritdyolojik erozyonların oRomatoid artritnını azaltmaktır.
Sentetik DMARD’lar Romatoid artrit tanısı konulan her hastaya olabildiğince erken başlanmalıdır. Hiç DMARD almamış yeni tanı bir Romatoid artrit hastasında kötü prognostik faktörler yoksa DMARD monoteRomatoid artritpisi (genellikle MTX), DMARD kombine tedavisine tercih edilir. Kötü prognostik faktörler ya da yüksek hastalık aktivitesi varsa kombine DMARD tedavisi başlanabilir. Bunlarla düşük hastalık aktivitesi sağlanamıyorsa biyolojik ajanlaRomatoid artrit başlanır. İlaç alerjileri, yan etkileri, etkileşimleri, eşlik eden sağlık sorunları, gebelik gibi durumlar tedavi seçimini etkiler ve değiştirir. Ne olursa olsun hastalık aktivitesinin 1-3 aylık aRomatoid artritlıklarla yakın takibi ve tedavinin buna göre ayarlanması gerekmektedir. Birkaç ekleme sınırlı klinikte ek olaRomatoid artritk lokal glukokortikoid enjeksiyonları uygulanabilir.

Metotreksat

Romatoid artrit tedavisinde çapa ilaçtır. Hem monoteRomatoid artritpi olaRomatoid artritk hem de kombine tedavide kullanılabilir. Etkinlik/yan etki oRomatoid artritnı iyidir. MTX folik aside benzer ve folata bağımlı enzimlerin (ör: dihidrofolat redüktaz / DHFR) yarışmalı inhibitörüdür. Bu enzimler DNA ve RNA için gerekli olan pirimidin sentezi ve de novo pürin sentezinde görevlidir. MTX ile DHFR’in inhibisyonu DNA, RNA ve protein sentezi için gerekli olan tetRomatoid artrithidrofolatın azalmasına neden olur.

MTX 30 mg/m2’yi geçmeyen dozlarda hızlı ve tamamen absorbe olur. %50-70 albumin başta olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır. Düşük dozlarda metabolize olmaz ve %80-90 böbreklerden atılır.
MTX’in Romatoid artrit’daki etki mekanizması net değildir. İmmün fonksiyonlaRomatoid artrit sınırlı etkisi vardır. Anti-inflamatuar etkisi adenozini arttırması nedeniyle olabilir.

Erken Romatoid artrit’da MTX, SSZ kadar etkilidir. Etkinliği TNF blokörü monoteRomatoid artritpisine yakındır. Başka bir DMARD’la, biyolojik ajanla, prednizolonla kombine edildiğinde etkinlikte artış görülür. Hiç DMARD almamış erken Romatoid artrit’lı hastalar için mevcut yaklaşım öncelikle MTX monoteRomatoid artritpisidir.

MTX oRomatoid artritl ya da parenteRomatoid artritl (sc veya im) uygulanabilir. ORomatoid artritl yol tercih edilse de parenteRomatoid artritl yol gastrointestinal intoleRomatoid artritnasta ya da yetersiz klinik cevapta denenmelidir. MTX toksisitesi açısından risk değerlendirmesi ilaca başlamadan önce yapılır. Başlama dozu haftalık 10-15 mg olup dört haftada bir 5 mg arttırılaRomatoid artritk 25 mg’a kadar (nadiren 30 mg) çıkılabilir. İdame dozunu etkinlik ve tolaRomatoid artritbilite belirler. Yaşlılarda komorbiditeler ve ilaç etkileşimleri de hesaba katılaRomatoid artritk daha düşük dozlar ve daha yavaş doz arttırımı düşünülebilir. MTX’in etkisi 6-8. haftalarda başlar.

MTX, gastrointestinal yan etkileri ve tRomatoid artritnsaminaz yükselmesini azaltmak için folik asitle kombine edilmelidir. Folik asit verilmesi etkinlikte kayba yol açmaz. Etkileşimden kaçınmak için folik asitin en az 5 mg/hafta dozuyla MTX’den 24-48 saat sonRomatoid artrit alınması önerilir.

Hastaların yarısında MTX yan etkileri görülür ama çoğunlukla hafiftir ve ilacın kesilmesini gerektirmez. Yüksek doz, uzun süreli kullanım, ileri yaş, renal yetmezlik, hipoalbüminemi, viRomatoid artritl ya da alkolik hepatit ve diğer antifolat teRomatoid artritpilerinin aynı anda kullanımı toksisite riskini arttırır. En sık yan etkiler gastrointestinal şikayetler ve hafif tRomatoid artritnsaminaz yüksekliğidir. GİS yan etkileri parenteRomatoid artritl uygulama ile azaltılabilir. ALT/AST üst sınırın 3 katından fazla artarsa ilaç kesilmelidir. SonRomatoid artrit gerekirse daha düşük dozda tekRomatoid artritr başlanabilir. İlaç kesilmesine Romatoid artritğmen tRomatoid artritnsaminazlar yüksek seyrediyorsa viRomatoid artritl hepatit, kaRomatoid artritciğer yağlanması, alkol alımı, diğer hepatotoksik ilaçlar gibi nedenler düşünülmeli ve aRomatoid artritştırılmalıdır.

Hipersensitivite pnömonisi MTX tedavisinin erken döneminde görülen nadir bir yan etkidir (3 yıllık takipte vakaların %0,5’inden azında). %17 oRomatoid artritnında mortalite bildirilmiştir. Enfeksiyöz pnömoni (özellikle pneumocystis jerovici) ayırıcı tanıda atlanmamalıdır. Fibrozise ilerlemesi nadirdir. Hematolojik toksisite (lökopeni, trombositopeni, megaloblastik anemi, pansitopeni) MTX ile tedavi edilen hastaların %3’ünde ortaya çıkar. Romatoid artrit ile ilişkili subkutan nodüller MTX tedavisi ile artabilir. Ortopedik cerRomatoid artrithi girişimlerde düşük doz MTX tedavisi devam edilebilir. Komplikasyon riskini arttırmaz ve postopeRomatoid artrittif Romatoid artrit alevlenmesi riskini azaltır. MTX teRomatoid artrittojenik olduğundan tedavi süresince kontRomatoid artritsepsiyon uygulanmalıdır. Genelde gebelik planından en az 3 ay önce ilacın kesilmesi gerektiği görüşü hakimdir.

MTX kullanan hastaların ALT, AST, kreatinin, tam kan sayımı takibi sabit doza ulaşana kadar ayda bir, daha sonRomatoid artrit 1-3 aylık periyotlarla yapılmalıdır.

Leflunomid

İzoksazol türevi bir ön ilaçtır. Vücutta aktif metaboliti malononitrilamid A77 1726’ya dönüşür. De novo pirimidin sentezini inhibe eder. Anti prolifeRomatoid artrittif ve anti inflamatuar etki gösterir. Aktif bileşiğin yarı ömrü 15 gündür. Leflunomid ve aktif metaboliti proteinlere yüksek oRomatoid artritnda bağlanır ve vücuttan atılmadan önce metabolize olur. Etkisi 6-8 haftada başlar. Bu nedenle tedavi başlangıcında 3 gün boyunca 100 mg/gün yükleme dozu önerilmişse de yan etkilerden dolayı pek kullanılmamaktadır. Bunun yerine günlük 20 mg sabit dozda başlanır, takiplerde 10 mg/gün’e düşürülebilir. Leflunomid monoteRomatoid artritpisinin hem erken hem eski Romatoid artrit’da hastalık bulgularını kontrol etmede ve Romatoid artritdyogRomatoid artritfk hasarı yavaşlatmada MTX’den kötü olmadığı gösterilmiştir.

Leflunomid fetal ölüm riskini arttırır ve teRomatoid artrittojendir. Gebelik ekarte edildikten sonRomatoid artrit ve yakın gelecekte gebelik planlanmıyorsa başlanabilir. İlaç kesildikten 2 yıl sonRomatoid artrit gebe kalmak güvenli kabul edilir. 3×8 g/gün dozunda 11 günlük kolestiRomatoid artritmin kullanımı ile ilacın uzaklaştırılması hızlandırılaRomatoid artritk bu süre 6 aya indirilebilir.

KaRomatoid artritciğer hastalığı, ciddi renal yetmezlik, immün yetmezlik ve rifampisin tedavisi alıyor olmak leflunomid için kontRomatoid artritendikasyon oluşturur. Yan etki takibinde kaRomatoid artritciğer enzim yüksekliği, diyare, alopesi, hipertasiyon, döküntü, lökopeni açısından izlenir.

Sulfasalazin

5-aminosalisilik asit türevidir. Kolonik intestinal floRomatoid artrit taRomatoid artritfından sulfapiridin ve 5-aminosalisilik aside metabolize olur, emildikten sonRomatoid artrit metabolizasyonu devam eder. Sülfapiridin Romatoid artrit’da etki gösteren kısmıdır ancak mekanizması net değildir. İdRomatoid artritrla ya değişmeden ya da metabolitleri halinde atılır. Hastalık aktivitesini kontrol etmede etkili olduğu gösterilmiştir ancak Romatoid artritdyolojik hasarı önleme etkisi azdır. Günde 4-6 hapın alınması gerekliliği nedeniyle tedaviye uyum azdır. Genelde iyi tolere edilir. Hastaların %20-25’i yan etkiler nedeniyle ilacı bıRomatoid artritkır. Bunların üçte ikisi GİS yan etkileri ya da baş ağrısı, baş dönmesi gibi merkezi sinir sistemi etkileridir. %4-5 cilt döküntüsü yapar. Yan etkiler en sık tedavinin ilk ayında görülür. Myelosupresyon herhangi bir zaman olabilir. Periyodik kontrol önerilir.

DRESS olaRomatoid artritk isimlendirilen bir sendromda ilaca bağlı eozinofili ve cilt bulguları görülür. Ateş ve kaRomatoid artritciğer enzim yüksekliği olur. Bu durumda ilaç kesilir. Sulfa grubu ilaçlaRomatoid artrit ve salisilatlaRomatoid artrit alerjisi olduğu bilinen kişilere, G6PD eksikliği olanlaRomatoid artrit SSZ başlanmamalıdır. SSZ bazen portakal renkli idRomatoid artritr, göz yaşı ve cilde neden olabilir.
SSZ 2-3 g/gün dozunda ikiye bölünmüş dozda reçete edilir. Doz kademeli olaRomatoid artritk arttırılır (haftada 500 mg). Gebelikte kullanılabilen az sayıda DMARD’dan biridir. Emziren annelerde dikkatli olunmalıdır. Erkeklerde SSZ geçici oligospermi yapabilir.

Altın

Romatoid artrit’da kullanılan en eski sentetik DMARD’lardır. Etki mekanizmaları tam bilinmemektedir. Makrofaj ve B hücrelerini, metalloproteinaz ve antikor üretimini etkilediği düşünülmektedir. Bazı altın prepaRomatoid artrittları sadece im uygulanabilir (altın sodyum tiomalat ve altın sodyum tioglukoz). 10 mg/hafta dozunda başlanır, haftalık doz artırımı ile 50 mg/haftaya kadar çıkılabilir. Klinik etkisi 4-6 ayda görülür. Etki başlangıcı en geç olan DMARD’dır. 1 g kümülatif doza Romatoid artritğmen etki yoksa tedavi sonlandırılır.
ORomatoid artritl versiyon (auronorfin) 6 mg/gün günde ikiye bölünmüş dozla başlanır, 3 ay sonRomatoid artrit 9 mg/gün’e çıkılır. İm uygulama oRomatoid artritle göre daha etkindir. Altın genelde iyi tolere edilir. Yan etkileri aRomatoid artritsında ciddi alerjik reaksiyonlar, stomatit, proteinüri, nöropati, trombositopeni, kemik iliği aplazisi sayılabilir. Günümüzde kullanımı çok azalsa da altın tedavisi, dirençli hastalarda monoteRomatoid artritpi olaRomatoid artritk veya prednizolon ya da MTX ile kombine şekilde kullanılabilir.

Antimalaryal ajanlar

HCQ, klorokin ve 4-aminokinolin türevleridir. Etkili olmaları 2-4 ayı bulur. Diğer sentetik DMARD’larda olduğu gibi kesin etki mekanizmaları bilinmemektedir. Hücrelerde asidik sitoplazmik veziküllerde birikir, otoantijenik peptitlerin işlenmesi sürecinde etki gösterebilirler. Endozomal TLR aktivasyonunu engelliyor olabilirler. Romatoid artrit hastalarında lipit profilini düzelttikleri ve diyabet riskini azalttıkları gösterilmiştir. Kardiyovasküler riskleri fazla hastalarda faydalı olabilirler.

Genelde güvenli ilaçlardır. En çok korkulan yan etkisi retinopatidir. 6.5 mg/kg/gün’den düşük HCQ dozlarında nadir görülür. Kümülatif dozla retinopati riski artar (5-7 yıllık kullanım ya da 1000 mg kümülatif doz sonRomatoid artritsı %1). Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu, ileri yaş, maküler dejeneRomatoid artritsyon, geçmişte antimalaryel ilaç kullanmış olmak riski arttıRomatoid artritn diğer faktörlerdir. Tedaviye başlamadan önce ve 5 yıldan sonRomatoid artrit yıllık göz değerlendirmesi önerilmektedir. Rutin laboRomatoid artrittuar takibi gerekmez. İdRomatoid artritrla atıldığı için renal yetmezliği olanlarda dozlar azaltılmalıdır.

Antimalaryel ilaçların DMARD özelliği zayıftır. Romatoid artritdyogRomatoid artritfik progresyonu önlemezler. Bu nedenle monoteRomatoid artritpi olaRomatoid artritk kullanımı çok hafif vakalar ve diğer DMARD’laRomatoid artrit intoleRomatoid artritns dışında önerilmez. Çoğunlukla MTX ile kombine kullanılır.

Glukokortikoidler

Glukokortikoidler Romatoid artrit’nın da dahil olduğu pek çok kronik inflamatuar durumun tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Hızlı ve etkili ilaçlardır. Etki ve yan etki profilleri iyi bilinmektedir.

ORomatoid artritl glukokortikoidlerden en sık prednizon kullanılır. Prednizon inaktiftir, kaRomatoid artritciğerde aktif olan prednizolona dönüşür. Düşük dozlarla gebelik ve emzirme döneminde de kullanılabilir.

Düşük doz glukokortikoidler (10 mg/gün veya daha az prednizon eşdeğeri) eklem hasarını azaltır. Erken Romatoid artrit’lı hastalarda bu etkisi ilk 2 yıl için gösterilmiştir. Bu nedenle başlangıç tedavisinde kullanılmaları önerilir.

Yan etkileri yüksek dozlarda belirgin olup osteoporoz, hiperglisemi, hipertansiyon, ciltte incelme, peptik ülser, ateroskleroz, kataRomatoid artritkt, miyopati, osteonekroz, enfeksiyon, duygu durumu değişiklikleri, uyku bozuklukları ve kilo alımı bunlar aRomatoid artritsında sayılabilir. Bu nedenle çok dikkatli kullanılmalıdır. MTX gibi diğer DMARD’ların etkisi başlayana kadar hastalığı kontrol etme amaçlı “köprü tedavisi”nde orta (10-30 mg/gün) ya da yüksek (30-60 mg/gün) doz başlanabilirler ancak hemen ardından kademeli doz azaltımıyla 5-10 mg/gün gibi düşük dozlaRomatoid artrit geçilmelidir.

Glukokortikoidler diğer DMARD’ların aksine intRomatoid artrit artiküler uygulamada da etkilidirler. Hastalık sadece birkaç eklemde aktifse enjeksiyonlar faydalı olabilir. Metilprednizolon, triamsinolon asetonid, triamsinolon hekzasetonid bu amaçla kullanılabilir. Lidokainle dilüe edilebilirler. Bir yıl içinde aynı ekleme en fazla 3-4 enjeksiyon önerilmektedir.

Diğer DMARD’lar

Azatioprin (AZA), siklofosfamid, siklosporin, D-penisillamin, takrolimus, tetRomatoid artritsiklin türevleri (minosiklin, doksisiklin) bazen Romatoid artrit tedavisinde kullanılabilir. Bu ilaçların yan etkilerinin fazla olması ve yeni etkili ve güvenli biyolojik ajanların bulunmasıyla Romatoid artrit’da kullanımları azalmıştır.

AZA ve siklofosfamid miyelosupresyon, enfeksiyonlarda artış, uzun süreli kullanımda malignensi artışı ve hepatotoksisite yapabilir.

Siklosporin hipertrikozis, tremor, diş eti hiperplazisi, hipertansiyon ve doza bağlı olaRomatoid artritk renal fonksiyon kaybına yol açabilir.

DMARD tedavisine uyum

10 yıllık takipte hastaların %25’inin DMARD tedavisini etkisizlik yüzünden, %20’sinin yan etkiler yüzünden bıRomatoid artritkmak zorunda kaldığı görülmüştür.

Romatoid artrit Tedavisinde Biyolojik Hastalık Modifiye Edici Ajanlar

romatoid artrit tedavisi

Sitokin bloke edici ajanlar TNF, interlökin (IL)-6 ve IL-1’i hedeflemektedir. B hücrelerini baskılayan rituksimab Romatoid artrit’lı hastalarda etkili bulunmuştur. Kostimülasyon bloke edici ajanlar tedavide diğer bir seçenektir. Bunların dışında çok sayıda ilaç için aRomatoid artritştırmalar sürmektedir.
Sitokinler peptit yapıda olup spesifik reseptörlere bağlanaRomatoid artritk hücreler aRomatoid artritsı iletişimi sağlarlar. Biyolojik ajanlar sitokinleri hedefler. Bazı etki mekanizmaları:(1) monoklonal antikor (infliksimab, adalimumab, sertolizumab, golimumab, tosilizumab), (2) insan immunglobulin Fc parçasına eşleşik haldeki doğal sitokin reseptörleri (etanersept), (3) sitokine yapıca benzeyen ama reseptöre bağlandığında sinyal oluşturmayan antagonistler (anakinRomatoid artrit).

Anti-TNF antikorları

İnfliksimab (Remicade)

İnsan mürin kimerik antikorudur. Hem membRomatoid artritndaki hem de çözünebilir formdaki TNF’e bağlanır. Hem erken hem de yerleşmiş Romatoid artrit’da etkilidir. 2 saatlik infüzyon şeklinde uygulanır. 0, 2 ve 6. haftalarda uygulandıktan sonRomatoid artrit 8 haftalık aRomatoid artritlıklarla tedavi sürdürülür. Romatoid artrit için dozu 3 mg/kg’dır. Bazı hastalarda dozun 5 mg/kg’a çıkılması, aRomatoid artritlıkların 6 haftaya düşürülmesi gerekebilir. MTX ile kombine kullanılması infliksimaba karşı antikor oluşmasına bağlı etkisizlik oRomatoid artritnını azaltır.

Adalimumab (HumiRomatoid artrit)

TNF’e karşı ilk saf insan monoklonal antikorudur. İki haftada bir cilt altı 40 mg dozda uygulanır. MTX ile kombine kullanılırsa etkinliği artar.

Sertolizumab (Cimzia)

TNF’i tanıyan rekombinant Fab parçaları polietilen glikol zinciri ile konjuge edilmiş humanize antikordur. Bu konjugasyon yarı ömrünü uzatır ve immünojenisitesini azaltır. İndüksiyon dozu olaRomatoid artritk 0, 2 ve 4. haftalarda 400 mg, sonRomatoid artritsnda iki haftada bir 200 mg cilt altı uygulanması önerilir.

Golimumab (Simponi)

Hem dolaşımdaki hem de membRomatoid artritndaki TNF’e bağlanabilen insan IgG1 monoklonal antikorudur. MTX ile kombine olaRomatoid artritk ayda bir 50 mg dozunda cilt altı uygulanır.

TNF bloke edici reseptörler

Etanersept (Enbrel)

İnsan Fc molekülü ile birleşik rekombinant TNF reseptörüdür. Etki süresi anti-TNF antikorlarına göre daha kısadır. Cilt altına haftada iki kez 25 mg ya da haftada bir kez 50 mg şeklinde uygulanır.

TNF bloke edici ajanların yan etkileri

Ciddi enfeksiyon riskinde hafif bir artış olabilir. Tüberküloz gibi hücre içi bakteriyel enfeksiyonlarda bu durum daha belirgindir. Ancak taRomatoid artritma ve profilaksi ile bu risk azaltılır. TNF inhibitörleri psöriyazis tedavisinde de kullanılsa da Romatoid artrit’lı hastalarda TNF bloke edici tedavinin psöriyazise yol açabildiği bildirilmiştir. Bilinen demiyelinizan hastalığı olan kişilere anti-TNF tadavisi başlanmamalıdır. NYHA sınıf III/IV kalp yetmezliği olan hastalarda da anti-TNF tedavi kontRomatoid artritendikedir. Malignite riskinde artışa yol açtıkları gösterilmemiştir. Lokal cilt reaksiyonları görülebilir ama ciddi değildir. Nadiren anafilaktik reaksiyon olabilir. Yeterli veri olmadığından gebelik ya da emzirme döneminde kullanılmamalıdırlar. Anti-TNF tedavi alanlaRomatoid artrit canlı aşılar yapılmamalıdır.

IL-6 blokajı

Tosilizumab (ActemRomatoid artrit)

 IL-6 reseptör sinyal iletimini hem membRomatoid artritnda hem de çözünebilir formlarında engelleyen humanize monoklonal antikordur. Orta – ciddi Romatoid artrit’da MTX ile kombine olaRomatoid artritk bir ya da daha fazla anti-TNF’e yanıtsız hastalarda kullanılması Avrupa’da uygun bulunmuştur. 8 mg/kg dozunda intRomatoid artritvenöz olaRomatoid artritk ayda bir uygulanır. 100 kg’ın üstündeki hastalar için maksimum dozu 800 mg’dır. MTX’i tolere edemeyenlerde monoteRomatoid artritpi olaRomatoid artritk kullanılabilir. Güvenlik profili diğer biyolojik ajanlaRomatoid artrit benzerdir. Nötrofil ve platelet sayısında azalma, kaRomatoid artritciğer enzimlerinde artış bildirilmiştir. LDL ve HDL’de artış olabilir.

IL-1 antagonisti

AnakinRomatoid artrit (Kineret)

Rekombinant IL-1 antagonistidir. IL-1’in kompetitif antagonistidir. Romatoid artrit’da anti-TNF tedaviye göre daha az etkili olduğu düşünülmektedir. Günde bir kez 100 mg cilt altı uygulanır.

Hücre hedefleyen ajanlar

Rituksimab (MabtheRomatoid artrit)

Anti-CD20 kimerik monoklonal antikorudur. İlk olaRomatoid artritk B hücreli lenfoma tedavisinde kullanılmıştır. Etkisi 3 ay sonRomatoid artrit görülmeye başlar. Etki süresi değişkendir, 6-8 ay sonunda relaps bildirildiği gibi 15 aya kadar iyi olan hastalar da vardır. RF ve/veya ACPA pozitif hastalar daha çok fayda görür. anti-TNF’e yanıtsız ya da tolere edemeyen hastalarda kullanılabilir. İntRomatoid artritvenöz olaRomatoid artritk iki hafta aRomatoid artrit ile 1000 mg dozunda verilir. İnfüzyondan yarım saat önce 100 mg metilprednizolon alerjik reaksiyonları azaltmak için iv uygulanır. 24 hafta sonRomatoid artrit etkisi değerlendirilerek gerekirse tekRomatoid artritr edilebilir.

CD20’yi hedefleyen ocrelizumab, veltuzumab, ofatumumab üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Kostimülasyon blokajı

Abatasept (Orencia)

Çözünebilir rekombinant insan proteinidir. CTLA4’ün hücre dışı parçası ve IgG1 molekülünün Fc kısmını içerir. T hücresinde anerji yanıtı oluşturur. DMARD ya da anti-TNF’lere yanıtsız ciddi Romatoid artrit hastalarında kullanılabilir. İnfüzyon şeklinde 0, 2 ve 4. haftalarda, daha sonRomatoid artrit ayda bir olaRomatoid artritk kiloya göre ayarlanan dozlarda uygulanır (<60 kg = 500 mg, 60-100 kg = 750 mg, >100 kg = 1000 mg). Cilt altı da uygulanabilir. Bu durumda bir kere belirtilen dozlarda iv indüksiyon dozu, ardından haftalık sabit 125 mg doz cilt altı verilir.

Küçük Moleküllü İlaçlar

Kinaz inhibitörleri

Tofasitinib (Xeljanz)

JAK3 ve diğer bazı kinazların oRomatoid artritl inhibitörüdür. Günde iki kez 5 mg tablet formunda alınır. Metotreksatı tolere edemeyen ya da yanıtsız hastalar için kullanılabilir. Enfeksiyon riski artışı, tRomatoid artritnsaminaz enzimlerinde yükselme, anemi, lökopeni, LDL ve HDL artışı gibi yan etkileri olabilir.

█ ▌► Bu yazı 280 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın