Tıbbi Kısaltmalar

Tıbbi kısaltmalar özellikle tıp ftr diyetisyenlik ve hemşirelik okuyan öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı kısaltmalardır. Bu yazımızda sık kullanılan tıbbi kısaltmaları anlatmaya çalıştık. Tıbbi kısaltmalar listesi içerisinde birden çok anlamda kullanılan kısaltmaların bazı anlamları eksik olabilir. Tıbbi kısaltmaların bazıları uluslararası kabul görmüşken bazısı sadece Türkiye’ye özgüdür.

Tıbbi Kısaltmalar

Ftr tıp hemşirelik ve diyetistenlik gibi sağlık ile ilgili bölümler okuyan öğrenciler için hazırladığımız tıbbi kısaltmalar listesi bu yazımızda. tıbbi kısaltmalar listesi için eklenmesini istediğiniz tıbbi kısaltmalar soru olarak bize yazabilirsiniz. En kısa zamanda merak ettiklerinizi tıbbi kısaltmalar listesi içerisine ekleyeceğiz.

Ab: Antikor
Abd: Abduksiyon
A-C: Akromiyo-klavikular
AC: Akciğer
ACE: Anjiyotensin dönüştürücü enzim
ACL: Ön çapraz bağ / ÖÇB
AÇB: Arka çapraz bağ / PCL
AÇT: Aldığı – çıkardığı takibi
ADBG: Ayakta direkt batın grafisi
Add: Adduksiyon
AF: Atriyal fibrilasyon
AFO: Ayak bileği – ayak ortezi
AIDS: Edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu
AIS: Adölesan idiyopatik skolyozu
AİTK: Araç içi trafik kazası
AKG: Arteriyel kan gazları
ALP: Alkalen fosfataz
ALS: Amyotrofik lateral skleroz
ALT: Alanin aminotransferaz
AKŞ: Açlık kan şekeri
ANA: Anti nükleer antikor
ANCA: Anti nötrofil sitoplazmik antikorlar
ANTA: Ateş, nabız, tansiyon arteriyel
A-P: Antero-posterior / ön-arka
ARİF: Açık redüksiyon internal fiksasyon
AS: Ankilozan spondilit
ASA: Asetilsalisilik asit / aspirin
ASIA: Amerikan Omurilik Yaralanması Derneği
AST: Aspartat aminotransferaz
ASYE: Alt solunum yolu enfeksiyonu
AVM: Arteriyovenöz malformasyon
AZA: Azatioprin
BASDAI: Bath ankilozan spondilit hastalık aktivite indeksi
BCC: Bazal hücreli karsinom
BID: Günde iki kez
Bio: Biyokimya
BMI: Vücut kitle indeksi / VKİ
BOS: Beyin omurilik sıvısı
BPH: Benign prostat hiperplazisi
BRCA: Meme kanseri geni
BT: Bilgisayarlı tomografi / CT
BUN: Kan üre azotu
Bx: Biyopsi
C: Servikal (Örnek: C5 = Servikal / boyundaki 5. omurga)
Ca: 1) Kalsiyum. 2) Karsinom / kanser
CA: Karsinom antijeni (Ör: CA 125) (Not: Kanda bulunması kanser var anlamına gelmez)
CABG: Koroner arter by-pass grefti
CBC: Tam kan sayımı / TKS
CK: Kreatinin kinaz
CMV: Sitomegalovirüs
CP: Serebral palsi
CPM: Devamlı pasif hareket
CPR: Kardiyopulmoner resüsitasyon
CRP: C reaktif protein
C/S: Sezaryen
CS: Kortikosteroid / KS
CT: Bilgisayarlı tomografi / BT
CTLSO: Serviko-torako-lumbo-sakral ortez
CYBÜ: Cerrahi yoğun bakım ünitesi
ÇYBÜ: Çocuk hastalıkları yoğun bakım ünitesi
DBK: Düz bacak kaldırma
D&C: Diletasyon ve küretaj / kürtaj
DEA: Demir eksikliği anemisi
DEHAB: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
DG: Direkt grafi / röntgen
DIC: Yaygın damar içi pıhtılaşma / dissemine intravasküler koagülasyon
DISH: Yaygın idiyopatik iskelet hiperostozisi
Dİ: Diyabetes insipitus
DİF: Distal interfalangeal / DIP
DM: 1) Diyabetes mellitus. 2) Dermatomiyozit
DMARD: Hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç
DNR: Resüsitasyon yapma
DT: Doğum tarihi
DTR: Derin tendon refleksleri
DVT: Derin ven trombozu
DYBÜ: Dahili yoğun bakım ünitesi
DXA: Kemik dansitometrisi
E: 1) Ekstansiyon. 2) Ekstansör.
EEG: Elektroensefalogram
EF: Ejeksiyon fraksiyonu
Egz: Egzersizleri
EHA: Eklem hareket açıklığı
EKG: Elektrokardiyogram
Eko: Ekokardiyogram
EMG: Elektromiyografi
ENG: Elektronörografi
Enj: Enjeksiyon
ER: Eksternal rotasyon
ERCP: Endoskopik retrograt kolanjiyopankreatografi
ESR: Eritrosit sedimentasyon hızı
Ex: Ölü
F: 1) Fleksiyon. 2) Fleksör
FSH: Folikül stimüle edici hormon
FM: 1) Fibromiyalji. 2) Fizik muayene.
FMS: Fibromiyalji sendromu
FTR: Fizik tedavi ve rehabilitasyon
FWM: Tam yük vererek mobilizasyon
GD: Genel durum
GFR: Glomerüler filtrasyon hızı
GGK: Gaytada gizli kan
Gİ: Gastrointestinal
GİS: Gastrointestinal sistem
GÖR: Gastro-özefageal reflü
GÜS: Genito-üriner sistem
GYA: Günlük yaşam aktiviteleri
HAV: Hepatit A virüsü
Hb: Hemoglobin
HBV: Hepatit B virüsü
HCQ: Hidroksiklorokin
Hct: Hematokrit
HCV: Hepatit C virüsü
HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein
HIV: İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü
HİHTSEK: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor
HKAFO: Kalça – diz – ayak bileği – ayak ortezi
HL: Hiperlipidemi
HPV: İnsan papilloma virüsü
HRT: Hormon replasman tedavisi
HT: Hipertansiyon
IA: İntra artiküler
IL: İnterlökin
IM: İntramusküler
IMA: İnferior mezenterik arter
INH: İzoniyazid
IR: İnternal rotasyon
IV: İntravenöz
İBH: İnflamatuar bağırsak hastalığı
İn-op: İnoperabıl
İYE: İdrar yolu enfekiyonu
JIA: Juvenil idiyopatik artrit
JRA: Juvenil romatoid artrit
KAH: Koroner arter hastalığı
KAFO: Diz – ayak bileği – ayak ortezi
KBAS: Kompleks bölgesel ağrı sendromu
KBB: Kulak burun boğaz
KBY: Kronik böbrek yetmezliği
KC: Karaciğer
KCFT: Karaciğer fonksiyon testleri
KDD: Kısa dalga diatermi
Kİ: Kemik iliği
KİBAS: Kafa içi basınç artışı sendromu
KMK: Karpometakarpal / CMK
KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
KS: Kortikosteroid / CS
KŞ: Kan şekeri
KTS: Karpal tünel sendromu
KVAH: Kostovertebral açı hassasiyeti
KVC: Kardiyovasküler cerrahi / kalp ve damar cerrahisi / KDC
L: Lomber (Örnek: L4 = Lomber / beldeki 4. omurga)
LA: Lokal anestezik
LAP: Lenfadenopati
LDH: Lomber disk hernisi
LDL: Düşük dansiteli lipoprotein
LP: Lomber ponksiyon
LSO: Lumbo – sakral ortez
MDD: Mikro dalga diatermi
MI: Miyokardiyal enfarktüs / kalp krizi
MKF: Metakarpofalangeal / MCP
MR: 1) Manyetik rezonans. 2) Mental retardasyon.
MRG: Manyetik rezonans görüntüleme / MRI
MRSA: Metisiline dirençli stafilokokus aureus
MS: Multiple skleroz
MTF: Metatarsofalangeal / MTC
MTX: Metotreksat
N: Normal
N/E: Etkisiz (İng. no effect‘den)
NG: Nazogastrik
NRŞ: Nöroşirurji / Beyin cerrahisi
NSAİİ: Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar / NSAİD
NSVY: Normal spontan vajinal yol
NWM: Yük vermeden mobilizasyon
OA: Osteoartrit
OKB: Obsesif kompulsif bozukluk
Op: Operasyon / ameliyat
OP: Osteoporoz
OSS: Otonomik sinir sistemi
ÖÇB: Ön çapraz bağ / ACL
P-A: Postero-anterior / arka-ön
P-A AC: Arka-ön akciğer grafisi
PAP-smear: Papanicolau yayma
PCL: Arka çapraz bağ / AÇB
PEG: Perkütan endoskopik gastrostomi
PET: Pozitron emisyon tomografi
PICA: Posterior inferior serebellar arter
PİF: Proksimal interfalangeal / PIP
Plt: Platelet / trombosit
PM: Polimiyozit
PMR: Polimiyaljiya romatika
PMS: Premenstrüel sendrom
po: Ağız yoluyla
Post-op: Ameliyat sonrası
PPD: Saflaştırılmış protein türevi
ppi: Proton pompa inhibitörü
PRC: Plastik ve rekonstrüktif cerrahi
Pre-op: Ameliyat öncesi
PSA: Prostat spesifik antijen
PT: Protrombin zamanı
PTE: Pulmoner tromboemboli
PTH: Paratiroid hormonu
PTT: Parsiyel tromboplastin zamanı
PWM: Parsiyel yük vererek mobilization
QID: Günde dört kez
RA: Romatoid artrit
RBC: Kırmızı kan hücresi / alyuvar
RF: Romatoid faktör
RT: Radyoterapi
Rx: Reçete / tedavi / Rp
S: Ses (muhtemelen İng. sound‘dan) (Örnek: S1 = kalbin birinci sesi)
SC: Subkutan / ciltaltı
SCC: Skuamöz hücreli karsinom
SDH: Servikal disk hernisi
SFT: Solunum fonksiyon testleri
Sİ: Sakroiliyak
SİAS: Spina iliaka anterior superior
SKY: Spinal kord yaralanması
SL: Sublingual
SLAP: Superior labrum anterior inferior
SLE: Sistemik lupus eritematozus
SMA: Superior mezenterik arter
SpA: Spondiloartrit
SSS: Santral sinir sistemi
SSZ: Sülfasalazin
Supp: Suppozituar
SVO: Serebrovasküler olay / inme
T: Torakal (Örnek: T1 = Torakal / sırttaki 1. omurga)
TA: Tansiyon arteriyel
TAH: Total abdominal histerektomi
TAH-BSO: Total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo ooforektomi
TAK: Temiz aralıklı kateterizasyon
Tbc: Tüberküloz
TBH: Travmatik beyin hasarı / travmatik beyin yaralanması / TBY
TDBK: Total demir bağlama kapasitesi
TDP: Total diz protezi
TEE: Trans özefageal ekokardiyogram
TENS: Transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu
TFT: Tiroit fonksiyon testleri
TIA: Geçici iskemik atak
TID: Günde üç kez
TİT: Tam idrar tetkiki
TKP: Total kalça protezi
TKS: Tam kan sayımı / hemogram / CBC
TLSO: Torako – lumbo – sakral ortez
Tm: Tümör
TME: Temporomandibular eklem
TMT: Tarsometatarsal
TNF: Tümör nekrozis faktör
TOS: Torasik çıkış sendromu
TTE: Trans torasik ekokardiyogram
UA: Unstabil anjina
US: Ultrason
USG: Ultrasonografi
UV: Ultraviyole
ÜSYE: Üst solunum yolu enfeksiyonu
VA: Vücut ağırlığı
VAS: Görsel analog skala
VEP: Görsel uyarılmış potansiyel
VF: Ventriküler fibrilasyon
VKİ: Vücut kitle indeksi / BMI
VT: Ventriküler taşikardi
WBC: Beyaz kan hücresi / akyuvar / lökosit
YBÜ: Yoğun bakım ünitesi
YD: Yenidoğan
YDYBÜ: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi
YE: Yan etki

Bu yazımızda tıbbi kısaltmalar ne demek latince ne için kullanılır bunun hakkında bilgi vermeye çalıştık. Sizde merak ettiğiniz tıbbi kısaltmalar ftr tıp anlamlarını bizlere yorum olarak yazabilirsiniz. Tıbbi kısaltmalar listesi ile ilgili sorularınıza en kısa zamanda cevap vermeye çalışacağız.

█ ▌► Bu yazı 717 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın