Anatomi dersi sınav soruları ?

ANATOMİ DERSİ FİNAL SINAVI ÖRNEĞİ  

1)Böbreğin en küçük fonksiyonel birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Üreter
 2. Böbrek epiteli
 3. Toplayıcı tübül
 4. Nefron
 5. Distal tübül

2) Aşağıdaki basınçlardan hangisi glomerüler yumakta filtrasyonu engelleme yolunda çalışır?

 1. Kapiller onkotik basınç
 2. Kapiller hidrostatik basınç
 3. Bowman içi onkotik basınç
 4. Peritübüler onkotik basınç
 5. Peritübüler hidrostatik basınç

 3)Glomerüler filtrasyon Hızı (GFH) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 5 ml/gün
 2. 5 l/saatü
 3. 125 ml/gün
 4. 125 ml/dk
 5. 125 dl/dak

 4)Renin aşağıdaki hücrelerden hangisinden salınır?

 1. Böbrek tübül epiteli
 2. Jugstaglomerüler hücreler
 3. Maküla densa
 4. Nefron
 5. Toplayıcı kanal epiteli

5)  Plazma süzüntüsü hangi sırayı izleyerek mesaneye gelir?

 1. Bowman kapsülü
 2. Proksimal tübül
 3. Renal pelvis
 4. Distal tübül
 5. Henle kulbu
 1. a) 1,2,3,4,5       b)1,2,5,4,3                c) 2,5,1,3,4     d)1,4,3,2,5       e) 2,5,4,3,1

 6)Suyun % 20’si aşağıdaki nefron bölgelerinin hangisinden geri emilir?

 1. Distal Tübül
 2. Proksimal tübül
 3. Henle kulbu
 4. İnen henle
 5. Çıkan henle

7)   Mesanedeki idrar kaç ml’ye ulaşınca idrarın boşaltılmasına ihtiyaç duyulur

 1.  50 ml
 2. 100 ml
 3. 150 ml
 4. 200 ml
 5.  500

8) Kanda karbon dioksit aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle taşınır?

 1. Karbonik asit şeklinde
 2. Hemoglobine bağlı olarak
 3. Plazmada erimiş halde
 4. Her üç şekilde de
 5. Sadece ve a ve b şıklarında olduğu gibi

 9) Solunum mebranını oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kapiller endoteli+eritrosit membranı+ bazal membran
 2. Kapiller endoteli+ bazal membran+ alveol epiteli
 3. Kapiller endoteli+ tip I epitel + alveol epiteli
 4. Eritrosit mebranı+ bazal membran+ alveol epiteli
 5. Eritrosit mebranı+ bazal membran+ kapiller epiteli

10) Isı artışı ile hemoglobinden oksijen ayrılması arasında nasıl bir ilişki vardır?

 1. Isı artınca hemoglobinden oksijen ayrılması zorlaşır
 2. Isı artınca hemoglobinden oksijen ayrılması kolaylaşır
 3. Isı azalınca hemoglobinden oksijen ayrılması kolaylaşır
 4. Isı azalışının hemoglobinden oksijen ayrılması üzerine bir etkisi yoktur
 5. Isı artışının hemoglobinden oksijen ayrılması üzerine bir etkisi yoktur

11)Fonksiyonel rezidüel kapasite için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Her normal solunum hareketi ile akciğerlere alınan veya akciğerlerden çıkarılan hava hacmidir.
 2. Normal soluk hacminin üzerine alınabilen fazladan soluk hacmidir
 3. Normal bir ekspirasyon hareketinden sonra zorlu bir ekspirasyonla fazladan çıkarılabilen hava hacmidir.
 4. Ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir.
 5. Ekspirasyon rezervi ile tidal volümün toplamına eşittir.

 

12)Hormonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

 1. Salgı bezlerinden salınırlar
 2. Bu bezlerden salınarak uzaktaki bir hedef organa etki ederler
 3. Uzaktaki hedef organa lenfatikler aracılığıyla giderler
 4. Uzaktaki hedef organa kan yoluyla giderler
 5. Yapılarına göre 3 gruba ayrılırlar

13)Hormonların etki mekanizmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Hedef hücrenin ribozomlarındaki reseptörlerine bağlanarak gösterirler
 2. Hedef hücrenin membranlarındaki reseptörlerine bağlanarak gösterirler
 3. Hedef hücrenin sitozolundeki reseptörlerine bağlanarak gösterirler
 4. b ve c şıkkı
 5. Hiçbiri

14)Glukagon pankreas adacıklarında bulunan hangi tip hücreden salgılanır?

 1. Alfa
 2. Beta
 3. Delta
 4. Gama
 5. Epsilon

15)Kolesistokinin aşağıdaki endokrin hormonlardan hangisinden salınır?

 1. Lipid doku
 2. Kalp
 3. Böbrek
 4. Pankreas
 5. Bağırsaklar

16)Aşağıdakilerden hangisi böbrek korteksinden salınan bir hormondur?

 1. Adrenalin
 2. Noradrenalin
 3. Kortizol
 4. Dopamin
 5. Asetilkolin

17)Salya sekresyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Agzı kayganlaştırarak besinlerin yutulmasını kolaylaştırır.
 2. Ağza alınan besinin muhteviyatının anlaşılmasını sağlar.
 3. Karbonhidrat sindiriminde görev alır.
 4. 1 günde yapılan sekresyonun % 70’i parotis bezleri tarafından gerçekleştirilir.
 5. 1 günde yapılan sekresyonun % 70’i submandibular bezler tarafından gerçekleştirilir.

18)Barsaktan enine kesit yapılıp dıştan içe doğru tabakalar sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Longitidünal kas tabakası- muskularis mukoza-sirküler kas tabakası
 2. Longitidünal kas tabakası-sirküler kas tabakası-longitidünal kas tabakası
 3. muskularis mukoza-sirküler kas tabakası-longitidünal kas tabakası
 4. muskularis mukoza-longitidünal kas tabakası- sirküler kas tabakası
 5. Longitidünal kas tabakası-sirküler kas tabakası-muskularis mukoza

19)Sub mukoz pleksus aşağıdaki tabakaların hangi ikisi arasında bulunur?

 1. Muskularis mukaza- Longitidünal kas tabakası
 2. Sirküler kas tabakası-longitidünal kas tabakası
 3. Sirküler kas tabakası- Muskularis mukaza
 4. Sirküler kas tabakasının altında
 5. Muskülaris mukaza üzerinde

20) Aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisinde retiküler formasyon yapısı bulunmaz?

 1.  Medulla.
 2.  Pons.
 3.  Orta beyin.
 4.  Yukarıdaki şıklarında belirten beyin bölgelerinin her üçünde de.
 5.  Serebral korteks

 

21) Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin bir parçası değildir?

 1.  Omurilik
 2.  Paravertebral ganglionlar
 3.  Serebellum
 4.  Diensefalon
 5.  Serebral hemisferler

22)  Pons aşağıdaki hangi iki yapının arasında bulunur?

 1.  Midbrain-medulla
 2.  Diensefalon-talamus
 3.  Orta beyin-serebellum
 4.  Serebral korteks-diensefalon
 5.  Medulla-diensefalon

23) Hipotalamusla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1.  Optik kiazmanın bulunduğu bölgedir
 2.  Vücut sıcaklığının düzenlenmesi ilgili merkezi içerir
 3.  Açlık-tokluk ve besin alınmasının düzenlenmesi ile ilgili merkezi içerir
 4.  Hipotalamus bir sapla epifize baglanır
 5.  Su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi ile ilgili merkezi içerir

 

24) Beyin sapını oluşturan yapılar aşağıdakilerden hangisidir?

 1.  Medulla+ pons+midbrain
 2.  Medulla+ pons+diensefalon
 3.  Medulla+ pons+serebral korteks
 4.  Pons+ orta beyin+ spinal cord
 5.  Pons+ orta beyin+ serebral korteks

25) Beynin hata kontrol merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 1.  Frontal lob
 2.  Serebellum
 3.  Beyin sapı
 4.  Diensefalon
 5.  Primer motor korteks

26) Primer duyu korteksi hangi lop dadır?

 1.  Parietal lob
 2.  Frontal lob
 3.  Oksipital lob
 4.  Limbik lob
 5.  Temporal lob

27) Broca’nın konuşma alanı hangi loptadır?

 1.  Frontal lob
 2.  Temporal lob
 3.  Oksipital lob
 4.  Santral lob
 5.  Parietal lob

28) Aşağıdaki bazal ganglionlardan hangi ikisine birden neostriatum adı verilir

 1.  Substantia nigra+putamen
 2.  Putamen+globus pallidus
 3.  Nükleus caudatus+ putamen
 4.  Nükleus caudatus+ subtalamik nükleus
 5.  Nükleus caudatus+ Substantia nigra

29) Aşağıdakilerden hangisi sempatik preganglionik sinir liflerinin çıktığı segmentlerdir?

 1.  T1-L3
 2.  C1-S1
 3.  S1-T10
 4.  C5-T1
 5.  L2-S2

30) Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi beyin sapından çıkan parasempatik preganglionik sinirlerden değildir?

 1.  III
 2.  V
 3.  VII
 4.  X
 5.  IX

31) Adrenal medulladan salgılanan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

 1.  Dopamin
 2.  Asetilkolin
 3.  Norepinefrin
 4.  Seratonin
 5.  Nitrik oksit

32) Vücudumuzda salınımının pozitif (+) geri besleme (feed back) prensiplerine göre düzenlenmesiyle önemli fizyolojik bir süreçten sorumlu olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Tiroid uyarıcı hormon (TSH)
 2. Antidiüretik hormon (ADH)
 3. Oksitosin
 4. Atrial natriüretik peptid (ANP)
 5. GH

33) Aşağıdaki hormonlardan hangisi arka hipofiz bezinden salgılanır?

 1. ACTH (adrenokortikotropik hormon)
 2. Oksitosin
 3. Büyüme hormonu
 4. Tiroid uyarıcı hormon (TSH)
 5. Prolaktin

34) Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının etkilerinden biri değildir?

 1.  Beyin ve lenf düğümleri hariç diğer dokularda metabolizma hızını artırırlar
 2.  Protein sentezini ve büyüme hormonunun etkisini artırırlar
 3.  Sindirim kanalından karbonhidrat emilimini artırır ve hücrelerin glikoz tutmasını kolaylaştırırlar
 4.  Sinir sisteminde baskılayıcı etki gösterirler

35)Kandaki kalsiyum seviyesini azaltıcı hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kalsitonin
 2. Parathormon
 3. Glukagon
 4. İnsülin

36)Ağrı reseptörlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 1.  Mekanoreseptörler
 2.  Nosiseptörler
 3.  Kemoreseptörler
 4.  Fotoreseptörler

37)Keskin delici ağrı duyusunu taşıyan ileti hızı yüksek (12-30 m/sn) ince miyelinli lifler aşağıdakilerden hangileridir?

 1.  A-delta lifleri
 2.  C lifleri
 3.  A-beta lifleri
 4.  A-alfa lifleri
 5.  B lifleri

38)Aşağıdakilerden hangisi retinadaki hücrelerden biri değildir?

 1.  Bipolar hücreler
 2. Horizontal hücreler
 3. Amakrin hücreler
 4. Tat tomurcukları
 5. Basiller

39) Bazal gangliyonları veya bağlantılarını tutan bir hasar aşağıdaki hastalıkların hangisine neden olur?

 1.  Multipl skleroz
 2.  Parkinson
 3.  Epilepsi
 4.  Amnezi
 5.  Alzhaimer

40) Görmeyi sağlayan korteks aşağıdaki beyin loblarından hangisindedir?

 1.  Frontal lob
 2.  Limbik lob
 3.  Oksipital lob
 4.  Parietal lob
 5.  insular lob

41)Retinadaki reseptör hücreler olan koni ve basillerde oluşan sinyalin ganglion hücresine geçmesine sebep olan ikinci haberci molekülü aşagıdakilerden hangisidir.

 1. Ca iyonu
 2. cGMP
 3. cAMP
 4. Nitrik oksit
 5. Karbon monoksit

42)  Aşağıdakilerden hangisi duysal homonculusta temsil edilen vücut bölgelerinin büyüklüğünü belirler?

 1. Duysal reseptörler
 2. Motor reseptörler
 3. Vücut bölgesinin büyüklüğü
 4. Vücut bölgesinin küçüklüğü
 5. Vücut bölgesinin önemi

44) İşitme ve denge ile ilgili kranyal sinir hangisidir ve ne tür lifler içerir?

 1. Kranyal sinir-Nervus Vagus-Duyusal lifler
 2. Kranyal sinir-Nervus Vestibulokohlearis-Motor lifler
 3. Kranyal sinir-Nervus Vestibulokohlearis-Duyusal lifler
 4. Kranyal sinir-Nervus Vagus-Duyusal lifler
 5. Kranyal sinir-Nervus Vagus-Duyusal lifler

45) Fotoreseptörler gözün hangi tabakasında bulunurlar?

 1. Retina
 2. Kornea
 3. Vitröz humor
 4. Siliyer kaslar
 5. Destek tabaka

46) Omuriliğin Torasik segmentlerinden kaç çift spinal sinir çıkar ?

 1. 10
 2. 11
 3. 9
 4. 12
 5. 3

47) Visseral refleks arkının hangi komponenti otonom sinir sistemidir

 1. Reseptör hücre
 2. Afferent nöron
 3. İntegrasyon merkezi
 4. Efferent nöron
 5. Effektör

48) Bir refleks arkındaki olayların doğru sıralaması aşağıdakilerden hanğisidir

 1. İmpulslar sinir sistemi içinde integrasyona uğratılır
 2. Sensör reseptör impuls tarafından uyarılır
 3. Sensör reseptörden alınan duysal impulslar spinal korda posterior kök ile girerler
 4. Efektör organ yanıtı ortaya çıkar
 5. Motor yanıt ön kök ile efektöre yollanır
 1.  1, 2, 3, 4, 5
 2.  2, 3, 1, 5, 4
 3.  2, 3, 1, 5, 4
 4.  1, 2, 3, 5, 4
 5.  1, 2, 4, 5, 3

49) Görme yollarını çizerek kısaca anlatınız.

50) Otonom ve somatik sinir sistemi arasındaki  farkları yazınız

No0t 1-48. Sorular 1.5 puan, 49 ve 50. Sorular 14 puandır.

█ ▌► Bu yazı 21.892 defa okundu ◄ ▌█

6 Yorum

 1. betül 20 Mart 2018
  • Fizyoo 25 Mart 2018
   • betül 25 Mart 2018
 2. Ekin 7 Ocak 2019
  • admin 3 Şubat 2019
 3. Hasan 23 Ocak 2019

Yorum Yapın